Οι Υπουργοί Εσωτερικών, απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 πα. 2 του Ν. 2194/1994 (Α' 34).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 98).
 3. Τις διατάξεις του π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (Α' 231).
 4. Τις διατάξεις του π.δ. 215/2007 «Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο εσωτερικών και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α' 241).
 5. Την υπ' αριθμ. 80072/31.12.2007 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» (Β' 1/2.1.2008).
 6. Την από 12.5.2008 γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας.
 7. Τις διατάξεις περί κοινής ησυχίας και την ανάγκη αποτελεσματικότερου ελέγχου της λειτουργίας των δημοσίων κέντρων με σκοπό την εξασφάλιση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.
 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

Αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ωράριο λειτουργίας

 1. Από 1 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2008 τα χρονικά όρια λειτουργίας των κέντρων διασκεδάσεως, των μπαρ, των λεσχών και των καφετεριών, καθορίζονται ως ακολούθως:
  α) Τις ημέρες Κυριακή έως και Πέμπτη μέχρι την 05.00 ώρα της επόμενης ημέρας δεν επιτρέπεται η επαναλειτουργία αυτών πριν από την 06.00 ώρα.
  β) Χωρίς χρονικό περιορισμό τις ημέρες Παρασκευή και Σάββατο, τις παραμονές των επίσημων αργιών και την ημέρα της εορτής του τοπικού πολιούχου Αγίου όταν ισχύει και τοπική αργία, καθώς και κατά τη διάρκεια τοπικών, θρησκευτικών ή άλλων λαϊκών πανηγύρεων.
 2. Κατά τα λοιπά, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παρ. 2, 3, 4 και 5, του άρθρου 1 της υπ' αριθμ. 1011/22/19-ιβ' από 26.09.1994 απόφασης (Β' 724).

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 1η Ιουνίου 2008.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Μαΐου 2008

Κατηγορία: Δελτία Τύπου