Κωδικός

Περιγραφή

Αρχείο

010

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ( Άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Εντυπο Μ2

Δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου

Εντυπο Μ3

Δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου

Εντυπο Μ4

Δήλωση διακοπής εργασιών

Εντυπο Μ5

Δήλωση υπό ίδρυση επιχείρησης

Εντυπο Μ6

Δήλωση δραστηριοτήτων επιχείρησης

Εντυπο 
Β409-1-99

Αίτηση (για διάφορα αιτήματα)

 

ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ επί του καταβληθέντος Τέλους Επιτηδεύματος

 

ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ επί της καταβληθείσας έκτακτης εφάπαξ εισφοράς

 

ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Κατηγορία: Έντυπα