Τρίτη, Ιούνιος 02, 2020

announcements

Ανακοινώσεις

Όλες οι ανακοινώσεις του εμπορικού συλλόγου Κοζάνης

deltio

Δελτία Τύπου

Συνεντεύξεις τύπου Συναντήσεις κοινωνικών
φορέων

orario

Ωράριο

Πληροφορηθείτε το Ωράριο των εμπορικών καταστημάτων.

entypa52

Έντυπα

Κατάλογος εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ Ν.4305/14

Από τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακοινώνεται ότι με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α’/31-10-2014) «Ρύθμιση οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής Ασφάλισης» θεσπίζεται  μεταβατικό σύστημα ρύθμισης οφειλών όλων των ασφαλιστικών Οργανισμών, αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, πλην ΝΑΤ γνωρίζοντας σας τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους:

1. ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ

α) Οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες την 01/10/2014 (μισθολογικής περιόδου έως 31/08/2014)

β) Οι καθυστερούμενες έως την ανωτέρω ημερομηνία οφειλές, που τελούν σε αναστολή είσπραξης, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη.

γ) Οφειλές μέχρι την ως άνω χρονική περίοδο που τελούν υπό καθεστώς ρύθμισης, ύστερα από σχετική αίτηση του οφειλέτη.

Η ρύθμιση του Ν.4305/14 έχει εφαρμογή για κύριες οφειλές μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ. Για ποσά άνω του 1.000.000 ευρώ παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις του Ν.4152/2013.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση είναι η υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων, όπου προβλέπεται, καθώς και η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 01/10/2014 και εφεξής.

2. ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Αρμόδιο όργανο για την έκδοση απόφασης διακανονισμού με τις διατάξεις του παρόντος νόμου για τους οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Οφειλετών του Κ.Ε.Α.Ο., είναι ο Διευθυντής της Περιφερειακής Υπηρεσίας Κ.Ε.Α.Ο. ή του Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. που ανήκει ο οφειλέτης.

3. ΤΡΟΠΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

A) Στους οφειλέτες δύναται να χορηγείται ρύθμιση ως ακολούθως:

  • Εφάπαξ εξόφληση της οφειλής με ποσοστό έκπτωσης 100% επί των νόμιμων προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων. 
  • Εξόφληση μέχρι δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 90%.
  • Εξόφληση μέχρι είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 80%.
  • Εξόφληση μέχρι τριάντα έξι (36) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 70%.
  • Εξόφληση μέχρι σαράντα οκτώ (48) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 60%.
  • Εξόφληση μέχρι εξήντα (60) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 50%.
  • Εξόφληση μέχρι εβδομήντα δύο (72) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 30%.
  • Εξόφληση μέχρι εκατό (100) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 20%. Για την υπαγωγή στην συγκεκριμένη περίπτωση ρύθμισης το ποσό της κύριας ρυθμιζόμενης οφειλής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.

Β) Τα ανωτέρω ποσοστά έκπτωση επί των νομίμων προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων χορηγούνται μόνο στις περιπτώσεις ύπαρξης καταλογιστικών πράξεων για τις οποίες δεν προβλέπεται η παρεχόμενη εκ του νόμου έκπτωση (ΠΕΕ, απόφαση καταλογισμού παροχών, συντάξεων κλπ). Τα αυτοτελή πρόστιμα (ΠΕΑΠ, ΠΕΠΑΕ, ΠΕΠ) ενσωματώνουν κύρια υποχρέωση και δεν χορηγούνται σε αυτά οι εκπτώσεις που προβλέπει ο νόμος.

Γ)  Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πενήντα (50) ευρώ).

Δ)  Η κύρια οφειλή βαρύνεται από το μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση με ετήσιο επιτόκιο 4,56%.

4) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

  

Οφειλέτες  του  Ι.Κ.Α.  -   Ε.Τ.Α.Μ.  και  οφειλέτες  που  έχουν  ενταχθεί  στο  Μητρώο Οφειλετών  του  Κ.Ε.Α.Ο.  ,  υποβάλλουν  την  αίτηση  για  υπαγωγή  στην  παρούσα ρύθμιση  απευθείας  στην  υπηρεσία  Κ.Ε.Α.Ο  ή  στην  ταμειακή υπηρεσία  του  Ι.Κ.Α.  -   Ε.Τ.Α.Μ..  που  ανήκει  ο  οφειλέτης,  χωρίς  να  απαιτείται προσκόμιση  υπηρεσιακού σημειώματος από το φορέα.

Δυνατότητα  υποβολής αιτήσεων για  υπαγωγή στη  ρύθμιση  του  παρόντος άρθρου υφίσταται  μέχρι  και την τελευταία  εργάσιμη  ημέρα του Μαρτίου του  2015.

Επισημαίνεται ότι  καταληκτική  ημερομηνία  για  την καταβολή  της πρώτης δόσης  καθώς  και  των  υπόλοιπων  δόσεων  της  ρύθμισης  είναι  η  21η  κάθε μήνα  και εφόσον δεν είναι εργάσιμη  η  επόμενη εργάσιμη.

 

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡ/ΚΟΥ  ΥΠΟΚ/ΤΟΣ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΚΟΖΑΝΗΣ

Κατηγορία: Ανακοινώσεις